Đối Thoại Điểm Tin

Tin Ngoài Nước-Tín Châu

Tin Trong Nước- Lê Hồng Lĩnh

Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

Advertisements

Đối Thoại Điểm Tin ngày 12/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 11/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thọai Điểm Tin ngày 09/02/2011

 • Tin Ngoài Nước – Tin Châu tổng hợp
 • Tin Trong Nước – Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
 • Chuyện Việt Nam – Thanh Ly tổng hợp Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 08/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin 06/02/2011

Đối Thoại Điểm Tin 04/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc